Polityka prywatności

Polityka danych osobowych i plików cookies

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  • Bud -Rim Development sp. z o.o. NIP 5272677908, lub
  • Bud -Rim Development sp. z o.o. PLUS sp.k NIP 1231302948, lub
  • Bud-Rim Development sp. z o.o sp. k NIP 1231291423, lub
  • Bud-Rim Development sp. z o.o. BIS sp.k -a s.j. – NIP 1231013718, lub
  • Bud-Rim Development sp. z o.o Bis sp. k-a NIP 1231280879, lub
  • Bud-Rim Development sp. z o.o PLUS sp. k-a NIP 5272701452,

w zależności od tego, z którym z podmiotów została podpisana umowa lub zostały rozpoczęte czynności prowadzące do zawarcia umowy.

 1. Administratorzy na podstawie art. 26 RODO zawarli między sobą porozumienie o współadministracji danymi osobowymi na mocy którego:
  • każda ze Stron porozumienia (Współadministrator) z osobna w toku swojej działalności przetwarza jako Administrator dane osobowe m.in. swoich pracowników, współpracowników, klientów, kandydatów do pracy, wykonawców, zleceniobiorców, dostawców, kontrahentów oraz innych podmiotów, z którymi nawiązuje współpracę;
  • Współadministrowanie obejmuje wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Współadministratorów, w tym w szczególności dane osobowe przetwarzane w zbiorach:
   • adresy korespondencyjne,
   • klienci,
   • potencjalni klienci,
   • wizerunek utrwalony przez monitoring wizyjny (kamery CCTV).

 

 1. Bud -Rim Development  PLUS sp. z o.o. stanowi punkt kontaktowy (kontakt z możliwy jest elektronicznie pod adresem rodo@bud-rim.com.pl lub listownie z dopiskiem RODO albo osobiście pod adresem ul. Nadarzyńska 34, 05-500 Piaseczno) dla:
  • Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o którym mowa art. 39 ust. 1 lit. e) RODO,
  • osób, których dane osobowe są przetwarzane przez któregokolwiek ze Współadministratorów.
  • dane kontaktowe IODO Arkadiusz Glegoła: email: inspektor@szkolenia-oswiata.pl
 2. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi, a w tym w szczególności obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Nadzór techniczny nad sprzętem, na którym i za pomocą którego odbywa się przetwarzanie danych sprawuje Administrator Systemu Informatycznego powołany przez Bud -Rim Development PLUS sp. z o.o. Z tego względu za informatyczne zabezpieczenie bezpieczeństwa danych osobowych ponosi Bud -Rim Development PLUS sp. z o.o.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania albo zawarcia umowy, wymiany korespondencji i utrzymywania kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
 5. Współadministrowanie obejmuje wszelkie kategorie danych osobowych niezbędne w zależności od celów przetwarzania, a w tym w szczególności:
 6. a) dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, NIP, REGON, PESEL, nr dokumentu tożsamości,
 7. b) dane adresowe: m.in. adres zamieszkania, adres do korespondencji, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
 8. c) dane transakcyjne: numer rachunku bankowego, status podatkowy, historia transakcji i płatności,
 9. d) wizerunek w zakresie monitoringu.
 10. Współadministrowanie dotyczy wszelkich operacji przetwarzania danych osobowych, wykonywanych przez każdego ze Współadministratorów w związku z administrowaniem tymi danymi, a w tym w szczególności obejmuje: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 11. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
  • 6 ust.1 lit. b. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • 6 ust. 1 lit. c. RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. przekazanie danych notariuszowi, bankowi);
  • 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora – wymiana korespondencji drogą elektroniczną i utrzymywanie kontaktu (np. informacja e-mail, sms o terminach, czynnościach, itp.), zapewnienie bezpieczeństwa (w zakresie monitoringu), dochodzenie roszczeń;
 12. Dane są podawane dobrowolnie, jednak nie podanie tych danych niemożliwi zawarcie umowy, wymianę korespondencji lub utrzymywanie kontaktu.
 13. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być: podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej i świadczące na rzecz Administratora usługi outsourcingu informatycznego, księgowego, prawnego, notariusze, banki, podmioty finansowe, urzędy, współpracownicy, kontrahenci.
 14. Wizerunek z monitoringu przechowywany jest przez 90 dni.
 15. Dane dotyczące umowy o przetwarzane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 16. Dane dotyczące korespondencji elektronicznej lub telekomunikacyjnej przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń.
 17. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, jeśli jest to dopuszczone przepisami prawa.
 18. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie;
 19. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 20. Informuje się o ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

 

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość. Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez stronę, z której ten plik pochodzi.
 2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i wykorzystywane są do:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji;
  2. zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na stronie internetowej wybranych treści,
 3. Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. Używane są następujące pliki cookies:

–      „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

–      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

–       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

–      „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek.

6.Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności stron internetowych.